Gravatar avatar
Shashank kapadia
4 algorithms
37 backtests
2 posts